Peder Schumacher Griffenfeldt (1635-1699)

Peder Schumacher kom efter studier i udlandet i Frederik 3‘s tjeneste som bibliotikar på det nyoprettede Kongelige Bibliotek. Han fik et tæt forhold til den bogelskende konge og steg hurtigt i graderne. Peder Schumacher stod bag Kongeloven fra 1665.

Side fra Kongeloven med inskriptionen, P. Schumacher. Frederiksborg

Han ledede også arbejdet med at lave en ny samlet lov, Danske Lov. Denne blev dog først udgivet i 1683, 7 år efter hans tilfangetagelse. Under Frederik 3 avancerede han til kancelliråd og fik sæde i højestret og statskollegiet. Under Christian 5 blev magten efterhånden helt koncentreret om hans person. Han blev rigskansler i 1674, men kontrollerede også udenrigspolitiken op til udbrudet af Skånske Krig i 1675.

Denne statue udført af billedhuggeren Carl-Martin Hansen står ved Tøjhuset
Peder Schumacher Griffenfeld, 1673, Abraham Wuchters, Frederiksborg

Griffenfelds egenrådige optræden og lemfældige omgang med betroede midler endte med, at hans fjender blev for stærke, så de fik overtalt Christian 5 til at arrestere ham. Det skete i marts 1676, hvor han blev indsat på Kastellet. Efter en tvivlsom retssag blev han idømt dødsstraf, men med hovedet på blokken kom kongen benådning, så dommen ændredes til livsvarigt fængsel. Dommen afsonede han på øen Munkholmen ud for Trondhjem. Her sad han indtil 1698, hvorefter han døde i Trondhjem året efter.

Griffenfeldt er begravet i Vær Kirke ved Horsens.

Vær Kirke
Under tårnet findes kapellet for Griffenfeld og Kragh. Kisterne indeholder: Fra venstre: (1) Griffenfelds hustru, Karen Nansen, (2) Peder Griffenfeld, (3) Griffenfelds svigersøn, Frederik Krag til Stensballegård. Bagerst Griffenfelds datter og hustru til Frederik Krag: Charlotte Amalie.
Inskriptionen over kapellet
Peder Griffenfelds initialer i gitterporten
Griffenfelds kiste
Inskriptionen: »Her under huiler fordum konning C5 uløckkelige
rigens canzeler som efter 23 aars fengsel paa Munkholm døde paa frie fod udi Trundhiem anno 1699 d 12
martii udi hans alders 63 aar 6 maaneder 18 dage –
verte (dvs. vend) – «. Hvis man så vender pladen, ses en anden og meget længere inskription, som er et forsvar for Griffenfeld og sætter ham i et positivt lys.