Frederik 3 (1609-1670)

Kong Christian 4
1577-1648
=>Kong Frederik 3
1609-1670
Dlynastisk forbindelse til Oldenborgerne

Frederik 3 blev født på Haderslevhus (Hansborg) som søn af Christian 4 og Dronning Anne Cathrine.

Sølvæske indeholdende Frederik 3′ ubrudte fosterhinde. Skulle bringe styrke og sejr. Rosenborg
Frederik 3 som dreng (6 år) med det nye Frederiksborg Slot i baggrunden, Peter Isaacsz. 1615. Frederiksborg

Allerede som 12-årig blev han indsat som coadjutor til ærkebispedømmet i Bremen, hvilket betød, at han var udset til at blive ærkebiskop senere. Det skete dog først i 1635 hvor han efterfulgte sin farfars (Frederik 2’s) fætter, Johan Frederik, i embedet. I 1636 blev han endvidere fyrstebiskop i Verden. I Bremen kæmpede Frederik længe med bystyret for at indføre lutheransk gudstjeneste i domkirken, og det lykkedes længe for Frederik at holde Bremen ude af 30-års krigen, også da Torstenson indvaderede Jylland i 1643. Han blev udnævnt som general i 1644, hvor han skulle tage kampen op mod de svenske styrker i Jylland, men i 1645 blev Bremen indtaget af svenskerne, hvorved Frederik mistede sin titel af ærkebiskop i 1647. Herefter boede Frederik på Duborg Slot i Flensborg sammen med sin 19 år yngre hustru, Sophie Amalie, med hvem han var blevet gift i 1643. Han havde allerede i 1638 et forhold til Margrete Pape, med hvem han fik sønnen Ulrik Frederik Gyldenløve. Indtil 1647, hvor den udvalgte prins Christian døde, var han den næstældste søn af Christian 4, men efter sin storebrors død blev han af stænderne og rigsrådet valgt som tronfølger, mod at hans far trak nogle reformer tilbage. Efter Christian 4’s død i 1648 blev han konge samme år, mod at han skulle underskrive en hård håndfæstning, som begrænsede hans magt.

Frederik 3, 1650, Ukendt. Frederiksborg

I 1651 føg det med rygter om, at Frederik ville forgive Corfitz Ulfeld med gift – og også modsat. Samtidig blev der afsløret stort økonomisk underslæb fra Corfitz Ulfeldts side, så denne flygtede til Nederlandene og siden Sverige sammen med hustruen, Leonora Christine.

Frederik 3 i rustning. 1656 Karel van Mander. Frederiksborg. Wikipedia

De svenske besiddelser i Nordtyskland efter afslutningen af 30-årskrigne omfattede Pommern, Mechlenburg og Bremen. For at imødegå en svensk trussel fra syd, anlagde Frederik byen Frederiksodde (Fredericia), som en forsvarsby for Jylland.

Voksbuste af Frederik 3, Rosenborg

Karl Gustav krigene

Truslen fra Karl 10 Gustav var stor, og for at komme den i forkøbet, erklærede Danmark krig mod Sverige 1. juni 1657. Danmark startede med at tilbageerobre Bremen, men de svenske styrker, som var engageret i krig i Polen, marcherede hurtigt mod Holsten, hvor de besejrede danskerne og trængte op til Slesvig, hvor Karl 10 sluttede forbund med hertug Frederik 3 af Gottorp, som var Karl 10’s svigerfar. Svenskerne besatte Jylland, men ikke Frederiksodde i første omgang. Det varede til 24. oktober, før fæstningen faldt. Den svenske flåde var låst inde i Wismar af danskerne, så de kunne ikke nå frem og hjælpe med at føre hæren over til Fyn. Vinteren 1657-58 var usædvanlig hård, så de danske farvande var frosset til. 30. januar 1658 gik svenske tropper fra den lille ø, Brandsø i Lillebælt over isen til Tybrind Vig. Fyn overgav sig hurtigt, og svenskerne fortsatte til Svendborg, videre over Tåsinge til Langeland og derfra til Lolland, hvor de gik i land 7. februar ud for Frederiksdal. Videre gik det til Falster og Sjælland, som blev indtaget 11. februar. Samme dag startede de indledende fredsmøder i Vordingborg med engelsk mægling. Møderne fortsatte i Tåstrup Præstegård 16.-18. februar. Fredsslutningen kom 27. februar i Roskilde, hvor man havde forhandlet i rummet over Helligtrekongers Kapel i domkirken. Roskildefreden indebar bl.a. at Danmark-Norge mistede Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslen og Trondhjems Len, samt at Corfitz Ulfeldt fik sine danske besiddelser tilbage. Efter fredsslutningen afholdt kongen en storstilet banket på Frederiksborg Slot for de svenske sejrherre. Svenskerne skulle rømme landet senest 1. maj. De rømmede dog kun Sjælland og Lolland men fortsatte besættelsen af resten af landet.

Den 2. Karl Gustav Krig startede i august 1658, da svenskerne gik i land i Korsør. Karl Gustavs styrker på Sjælland forberedte et angreb på København for endelig at udslette staten Danmark-Norge. Kongen blev rådet til flugt, men udtalte: “Jeg vil dø i min rede”, og byen forberedte sig på at slås for sin og landets overlevelse. Borgere, studenter, soldater og hollandske hjælpetropper forstærkede befæstningen og gjorde udfald mod den svenske belejringsstyrke. Resten af landet var besat, og mange steder oplevede man plyndringer. Kronborg blev belejret og faldt i svenskernes hænder. 20. oktober kom en hollandsk hjælpeflåde til Øresund. Den blev beskudt af svenskerne fra Kronborg og mødt af en svensk flåde, men efter et voldsomt søslag kom der nu hollandsk undsætning til København. Danmark havde indgået en alliance med Brandenburg, og herfra invaderede en styrke Jylland. Styrken var ledet af kurfyrste Frederik Vilhelm , som i øvrigt var Frederik 3’s fætter forskudt et led, men hovedparten af styrken bestod af polske lejetropper, som hærgede endnu mere, end svenskerne havde gjort. I Norge lykkedes det at genvinde Trondhjem Len fra svenskerne i december 1658.

Slaget i Øresund 29. oktober 1658. 1661, Willum van der Velde. Frederiksborg
Den hollandske hjælpeflådes ankomst til Københavns Red 29. oktober 1658. 1880-81, Carl Neumann. Frederiksborg.

Bornholmerne gjorde oprør mod at være blevet svensk. Den svenske kommandant på Hammershus, Johan Printzensköld, blev skudt i Rønne, borgen overgav sig, og bornholmerne overgav deres ø til Frederik 3 til evig arv og eje.

Svenskerne byggede en lejr til 30000 personer ved landsbyen Brønshøj. Herfra skulle København indtages. På Brønshøj Torv er der minder om Carlstad, som lejren hed.

Kobberstik, som viser Carlstad, Nationalmuseet

11. februar 1659 kom Stormen på København. De svenske styrker prøvede hele natten uden held at trænge frem mod Slotsholmen sydfra ved at benytte, at det dengang lavvandede område, Kalveboderne syd for Slotsholmen var frosset til. Efter 6 timer gav Karl Gustav op efter at have miste 580 mand. Kalveboderne er senere tørlagt og gaden Stormgade vidner om begivenheden på stedet.

Stormen på København 1659. F.C.Lund, 1887. Frederiksborg. Wikipedia
Detalje fra ovenstående billede. Frederik 3 og Sophie Amalie.
Studenternes udfald under Københavns belejring i 1659. 1889, Vilhelm Rosenstand. Frederiksborg
Prospekt af Stormen på København, Nationalmuseet
4: Sølvmedalje til minde om slaget i Øresund, 5: Sølvmedalje til minde om Karl 10 Gustavs togt over isen, 6: Mønt til minde om Stormen på København. Karl 10 Gustav rækker hånden ud efter Danmark, men Guds hånd hugger den af. Nationalmuseet
Morterkanon fra Svenskekrigene. Støbt i 1647. Tøjhusmuseet

Der var danskere, som tog kampen op og kæmpede mod svenskerne. Den mest kendte er nok Svend Gønge. Andre af de danske modstandsfolk, som arbejdede bag fjendens linjer, var ridefogden på Kronborg, Hans Rostgård, og præsten i Birkerød, Henrik Gerner.

I løbet af 1659 arbejdede Danmark sammen med allierede styrker fra Holland og polske lejesoldater på at befri landet. 14. november stod et stort slag ved Nyborg mellem allierede styrker og svenskerne, som tabte, hvorve Fyn var genvundet. I Nyborg findes et mindesmærke for slaget på hjørnet af Lindealléen og Ravelinsvej.

Mindesmærket i Nyborg er opsat i 1909 i 250 året for slaget. På stenene står navne på danske militærledere. Til venstre er stenen for feltmarskal Hans Schack
Slaget ved Nyborg, 1660, Wolfgang Heimbach. Frederiksborg. Kongen er til hest, og til venstre ses Ulrik Frederik Gyldenløve.

Karl Gustav døde 7. februar 1660 og 27. maj samme år blev der sluttet fred i København, hvor Hannibal Sehested var den danske hovedforhandler. Freden var i høj grad dikteret af stormagterne, Holland, England og Frankrig. Danmark havde for altid mistet Skåne, Halland og Blekinge, samt Hven, men vandt som skrevet Bornholm tilbage, og Norge mistede Bohuslen, men vandt Trondhjems len tilbage. Det blev også fastsat, at huset Gottorp havde fuld statslig suverænitet over besiddelserne i Slesvig og Holsten.

Skakspil udskåret efter Karl Gustav krigene. Det forreste kongepar er Karl 10 Gustav og dronning Hedvig Eleonora. Det bageste kongepar er Frederik 3 og Sophie Amalie. Rosenborg

Rigsrådet, hvor de adelige sad, havde mistet indflydelse under krigen til fordel for borgerstanden, som havde vundet magt. Rigsrådet var også uegnet til at styre landet p.g.a. den stærkt voksende administration. De to vigtige medlemmer af rigsrådet, Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested, var udmanøvreret af kongen. Rigsrådet var i løbet af 1600 tallet blevet meget upopulært i befolkningen, som var var utilfredse med adelens skattefrihed. Samtidig var kongen selv populær efter hans heltemodige optræden under Købehavns belejring. Et stændermøde i København i oktober 1660 resulterede i, at de gejstlige og borgerne udmanøvrerede adelen og foreslog konge og rigsråd, at gøre kongemagten arvelig og sløjfe håndfæstningen af 1648. Rigsrådet var svagt og splittet og tilsluttede sig forslaget, hvilket resulterede i indførelsen af enevælden 18. oktober 1660. Det var i første omgang kun kongens arveret, der blev indført. Håndfæstningen blev ophævet og kongen skulle selv fremkomme med en ny forfatning. Det blev til den såkaldte “enevoldsarveregeringsakt” fra 1661, som fastslog kongens uindskrænkede magt, såvel lovgivende, udøvende som dømmende.

Arvehyldningen på slotspladsen i København, 1879-1880, Heinrich Hansen. Frederiksborg
Detalje fra arvehyldningsbilledet. Frederik 3 og Sophie Amalie
Scepter udført til Frederik 3’s kroning. Efterfølgende anvendt til enevoldskongernes salving. Rosenborg.
Kårde skænket i bryllupsgave til Frederik 3 af Christian 4. Efterfølgende anvendt til Frederik 3’s kroning og efterfølgende til salving af enevoldskongerne. Rosenborg.
Rigsæblet udført till Frederik 3’s kroning og efterfølgende anvendt ved salving af enevoldskongerne. Rosenborg
Frederik 3, 1665 Karel van Mander. Frederiksborg

I 1665 kom det forfatningsmæssige grundlag for enevælden i form af Kongeloven, som var forfattet af Peder Schumacher Griffenfeld. Den kom til at fungere som landets grundlov frem til 1849.

Frederik 3’s private eksemplar af kongeloven i et sølvskrin. Endvidere 8 sølvæsker indeholdende navlestrenge af 8 af hans børn. Rosenbo

Byggerier i Frederk 3’s tid

Kastellet

Wikicommons

Frederik 3 døde af lungebetændelse i 1670 og er begravet i Roskilde Domkirke