Agnes af Brandenburg (1257-1304, g.m. Erik Klipping)

Dronning Agnes’ grav

Agnes af Brandenburg var datter af grev Johan 1 af Brandenburg og grevinde Jutta af Sachen. I 1261 blev Erik Klipping løsladt fra sit fangenskab hos Johan 1 mod at love at gifte sig med Agnes, som på det tidspunkt kun var 4 år gammel. Bryllupet stod i 1273 i Slesvig. Agnes blev bl.a. mor til de senere konger, Erik Menved og Christoffer 2. Da Erik blev myrdet i 1286, overtog Agnes ledelsen af landet som formynder for Erik Menved, som på det tidspunkt var 12 år gammel. Agnes arbejdede på at få Christoffer-grenen af kongeslægten fremmet på bekostning af Abel-grenen. Det fremgår især af det store kalkmaleri i korsskæringen i Sankt Bendts Kirke. Som et led i at bringe Abel-grenen i miskredit forsøgte Agnes med mange skrivelser til Paven at få Erik Plovpenning helgengjort. Han var jo netop blevet dræbt på foranledning af Abel og havde været Christoffers bror. Efter Erik Klippings død giftede Agnes sig med grev Gerhard den Blinde af Holsten, hvorved hun blev svigerinde til grev Henrik 1. af Holsten, som var den kullede greves far.

Kalkmaleri i korsskæringen i Sankt Bendts Kirke. I midten ses enkedronning Agnes med inskripitionen: “Domina Agnes Quondam Regina Danorum” (Fru Agnes tidligere danernes dronning). Til venstre ses hvordan Erik Plovpennings lig kastes i Slien og til højre fiskes det op igen af fiskere.