Lunds domkirke

Vestfacaden af Lunds Domkirke fotograferet i oktober 2023. Tårnene, som stammer fra 1800-tallet, er netop færdigrestraurerede til 900 års jubilæet i 2023.

Lunds Domkirke blev påbegyndt i anden halvdel af 1000 tallet under Knud den Hellige, men det var ikke den første bygning på stedet.

Toke Gormsøns kirke

Umiddelbart nord for den nuværende kirke har man fundet grave fra 979-980. De hører til den første kirke på stedet, som blev grundlagt af Toke Gormsøn i 975. Læs mere om denne kirke her: Toke Gormsøn (930’erne-986)

Her ses den formodede placering af Toke Gormsøns kirke.

Klosterbygningen

Under det nordre sideskib har man fundet resterne af en stenbygning. Resterne tolkes til at have tilhørt et kloster, og byggestilen er angelsaksisk, hvilket tyder på at bygningen stammer fra Knud den Stores tid – omkring 1030.

Her ses placeringen af klosterbygningen inde i en grundplan af den nuværende domkirke

Byggeriet af domkirken begyndte i 1081, og det blev financieret af en stor donation fra Knud den Hellige. Donationen er beskrevet i Knud den Helliges gavebrev. Her følger et uddrag af dette gavebrev:

Vi ønsker, at det skal være vitterligt for alle kristne, hvorledes jeg Knud den fjerde, kong Magnus’ søn, efter at have overtaget riget som arv fra min fader har doneret St. Laurentii kirke, som ligger i Lund – endskønt den endnu ikke er fuldført – for at den til evig tid kan være en brud for det lam, som bærer verdens synd, hellig for den hellige, ubesmittet for dem ubesmittede, værdig for den værdige

At Knud kalder sig kong Magnus’ søn, skyldes at hans far kaldte sig Svend Magnus Estridsøn, hvor Magnus er kristent og Svend er nordisk

Selve byggeriet startede med krypten, som blev indviet i 1123 af ærkebiskop Asser, som var Nordens første ærkebiskop. I krypten er mange af kirkens ærkebiskopper og biskopper begravet. Knud den Hellige var kirkens helt store bidragyder. Han arbejdede på, at få oprettet ærkestift i Lund. Dette skete dog først i 1104 under kong Niels.

Kirken var altså viet til Skt. Laurentius og financieret af Knud den Hellige. Derom vidner de næste to billeder

Over indgangen til domkirken findes et tympanon, som viser Kristus i midten omgivet af Laurentius til venstre og Knud den Hellige til højre. Knud er angivet med helgenglorie. Tympanonet stammer fra renoveringen af vestfacaden i 1800-tallet.
Laurentius og Knud den Hellige er også afbildet i dette relief af Adam van Düren. I midten ses Maria med Kristusbarnet.
Ærkebiskop Birger Gunnarsons sarkofag udført af Adam van Düren. Birger Gunnarson (o.1440-1519) var kirkens sidste ærkebiskop godkendt af paven. Han støttede kong Hans og Christian 2 i deres kampe for at hindre en svensk løsrivelse fra unionen.
Domkirken er bygget over rindende vand. I krypten findes vandet i en brønd, som blev nyopført af Adam van Düren. På en af siderne er afbildet en konge og en borger. Kongen er formentlig kong Hans. Kongen siger: “Æren står over alle ting”, hvortil borgeren svarer: “Nej siger penningen, der hvor jeg vender mig hen er det slut med kærligheden.”
En tur gennem krypten

I 1145 var resten af kirken færdig under Assers efterfølger, ærkebiskop Eskild. Det var i kirken, at man valgte Absalon til ny ærkebiskop i 1177, hvor Eskild trak sig tilbage til Clairvaux.

En tur op af kirkegulvet
I 1423 blev det astronomiske ur opsat. Det viser ud over klokkeslettet, position for planeter, solens stjernetegn, månens faser, solens op- og nedgangsposition, datoen samt ugedag i perioden 1923-2323.

I 1332 skete der et blodbad i kirken. Landet var ved Christoffer 2‘s død overtaget af de holstenske grever, Johan og Gerhard 3. Skåningerne gjorde oprør og nedslagtede 300 holstenere inde i kirken. I 1406 den 26. oktober stod brylluppet mellem Erik af Pommern og Philippa i kirken. I 1525 kom det til kampe inde i selv kirken. Den skånske almue havde støttet af Søren Norby gjort oprør mod adelen og Frederik 1, men Frederiks hærfører Johan Rantzau trængte bønder og borgere ind i kirken, hvor mange mennesker blev slagtet af hans lejetropper.

I Domkirkemuseet opbevarer man Jomfru Marias Særk, som formentlig har tilhørt den hellige Margrete af Højelse.

Begravelser:

Svend Tveskæg

Svend Tveskæg døde i England i 1014 i en alder af 50 år. Efter at være begravet i York Minster, blev hans jordiske rester overført til Danmark og begravet i den trefoldighedskirke, han selv havde bygget. Man kender ikke hans grav, men en mulighed er, at han er begravet i Lund og herefter ved to flytninger endt i Domkirken. Se nærmere under Drottens Kirke.

Oluf Hunger

Oluf Hunger døde i 1095 som en konge, der følte sig ramt af Guds vrede for drabet på Knud den Hellige 9 år tidligere. Der er stor sandsynlighed for, at han er begravet i kirken, hvis krypt på dette tidspunkt var under opførelse. I hvert fald optræder Oluf i kirkens nekrologium, dvs fortegnelse over afdøde, som man skal læse bønner for.

Ærkebiskop Asser

Ærkebiskop Asser døde i 1137 i en alder af o. 82 år. Hans gravsted kendes ikke.

Anders Sunesen

Anders Sunesen var ærkebiskop i Lund. Hans grav findes i tværskibet. Hvert år stilles et dannebrogsflag ved hans sarkofag den 15. juni, som var dagen, hvor dannebrog faldt ned fra himlen i Talinn i 1219. Det fjernes igen 24. juni, som er Anders Sunesens dødsdag.

Anders Sunesens sarkofag. Over sarkofagen står følgende tekst: “Her hviler Andreas Sunesson Ærkebiskop i Lund 1201-1224. Død på Ifö midsommerdagen 1228. Vidt berømt for sin lærdom og fromhed. Hvert år stilles et dannebrog ved graven den 15. juni, dagen for slaget ved Lyndanisse i 1219, hvor dannebrog jo faldt ned fra Himlen og Anders Suneson spillede en central rolle. Flaget tages ned igen den 24. juni, som er hans dødsdag.

Jacob Erlandsen

Jacob Erlandsen var ærkebiskop i Lund. Han blev begravet i Gråbrødreklostret i Lund. Knogler fra denne grav er indmuret i domkirken bag en mindeplade.

Mindepladen for Jacob Erlandsen findes i tværskibets sydmur. Den latinske test er: “Indenfor denne sten findes knoglerne af den dræbte mand, som blev fundet i Lunds Gråbrødkloster. Ruinerne blev fundet i 1972 og indsættelsen skete i 1973. Hvis du spørger, hvem er denne man, skal svaret være: Ærkebiskop i Lund, Jacob Erlandsen, død den 18. i februar måned i 1274.
Dette træskrin er placeret på gulvet ved mindepladen. Skrinet stammer fra udgravningen af Gråbrødeklostret i 1972 og indeholdt Jacob Erlandsens knogler.

Oluf 2

Oluf 2 døde i 1387 og blev begravet i Sorø Klosterkirke, men hans hjerte og lever blev begravet foran Maria-alteret i Lunds Domkirke. Dette alter blev senere flyttet til søndre korsarm, men Olufs indvolde ligger formentlig stadig under gulvet i domkirkens kor.